Ganpati Visarjan 2022

Ganpati Visarjan and Food Packets Distribution on 04th September 2022

Photographs